Skip to main content

Požární bezpečnost staveb
Požární ochrana

Projektová činnosti

 • Požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘ)
 • Pasportizace požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) v objektu

Požární bezpečnost stavebních konstrukcí

 • Expertizní posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí (stěny, požární uzávěry)

 • Výpočet požární odolnosti podle Eurokódu 5 (stěnové a stropní dřevěné konstrukce)
 • Stanovení rozsahu zkoušek požární odolnosti (spolupráce pro EXAP)
 • Pomoc při certifikaci podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb.
 • Spolupráce při tvorbě technické dokumentace pro stavební výrobky
 • Správa technické dokumentace
 • Pomoc při uvedení výrobku na trh a zabudování výrobku do stavby, orientace v problematice

Požární ochrana

 • Činnosti dle požárního zákona a vyhlášky o požární prevenci
 • Dokumentace zdolávání požáru

BOZP

 • Prevence rizik na pracovišti
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • Koordinace BOZP na staveništi